Zamówienia publiczne

 

folderZAMÓWIENIA WEDŁUG USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług i 5 350 000 euro dla robót budowlanych


folderZamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro lecz nie przekracza wyrażonych w złotych kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP


folderZamówienia według regulaminu sektorowego poniżej 30 000 euro

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 10 000 zł lecz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


folderREGULACJE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych