Technologia na oczyszczalni ścieków Radocha II

 

Ilość ścieków jakie może oczyszczać oczyszczalnia Radocha II zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym:

       - średnia ilość ścieków Qśrd = 65 000 m3/d.

       - maksymalna ilość ścieków Qmaxh = 6 229 m3/h

 

 

Stacja zlewna 2Ścieki dopływają do komory wlotowej na terenie oczyszczalni ścieków „Radocha II” czterema kolektorami: trzema o średnicy Ø 1500 mm (kolektorem brynicznym, prawobrzeżnym i lewobrzeżnym) oraz kolektorem przyłączeniowym Bobrek o średnicy Ø 1200 mm. Następnie przykrytym korytem ścieki surowe dopływające do oczyszczalni wraz ze ściekami pochodzącymi z dwustanowiskowej stacji zlewnej (umożliwiającej odbiór ścieków dowożonych od mieszkańców pozbawionych kanalizacji) kierowane są do budynku krat.

 

 

BudynekAdministracyjnoSocjalnypoW budynku krat zabudowano 3 kraty schodkowe o prześwicie 3 mm oraz 2 kraty hakowo -taśmowe o prześwicie 6 mm. Oddzielane na kratach skratki są przemywane, odwadniane przez praso-płuczki skratek oraz transportowane przez przenośniki ślimakowe do worków foliowych na końcu każdej linii. Worki z powstałymi skratkami składowane są w kontenerach. Przy budynku krat zabudowano dodatkowo dwa biofiltry, które służą do oczyszczania powietrza odciągowego spod przekryć: koryta doprowadzającego ścieki surowe do budynku krat, kanału odprowadzającego ścieki z budynku krat do pompowni głównej, z krat zabudowanych w budynku krat i zbiorników czerpalnych pompowni głównej.

Ścieki z budynku krat dopływają do obiektu Pompowni głównej - I°, a następnie mogą być tłoczone do ośmiu wyniesionych koryt piaskowników. Zatrzymany w piaskownikach piasek pompowany jest do  dwóch separatorów zintegrowanych z płuczkami piasku celem jego zagęszczenia i wypłukania z niego substancji organicznych.

 

 Budynek separatorow pluczek piaskuPo części mechanicznej - pozbawione skratek i piasku - ścieki przepływają poprzez koryta pomiarowe ze zwężkami Venturiego i przepływomierzami ultradźwiękowymi. Ścieki z piaskowników płyną dalej otwartym korytem (na którym zlokalizowany jest układ do automatycznego poboru prób) do komory rozdzielczej zlokalizowanej przed dwoma osadnikami wstępnymi. Z komory rozdzielczej ścieki kierowane są do jednego lub obu osadników wstępnych, w których następuje oddzielenie od ścieków zawiesiny łatwo opadającej odprowadzanej z nich w postaci osadu wstępnego. W komorze rozdzielczej istnieje również możliwość skierowania części lub całości ścieków z pominięciem osadników wstępnych, wprost do komór beztlenowych.

Po osadnikach wstępnych ścieki zostają poddane oczyszczaniu biologicznemu w dwóch równoległych radialnych komorach beztlenowych (defosfatacji), do których doprowadzany jest również osad recyrkulowany.

 

Stacja dmuchaw nr 1Z komór beztlenowych mieszanina ścieków i osadu czynnego dopływa do pompowni II°, skąd może być tłoczona do ośmiu równoległych reaktorów biologicznych osadu czynnego. Każdy z nich składa się z trzech stref: anoksycznej (beztlenowej), gdzie zachodzą procesy denitryfikacji, strefy przemiennego działania, która w zależności od potrzeb może pracować jako strefa nitryfikacji lub denitryfikacji oraz strefy tlenowej (strefa nitryfikacji). Natlenianie ścieków w reaktorach biologicznych realizowane jest poprzez zabudowane na dnie ruszty napowietrzające z dyskami membranowymi. Dodatkowo w celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, w reaktorach zabudowane są mieszadła wolnoobrotowe. Ruszty napowietrzające zasilane są sprężonym powietrzem przesyłanym z dwóch stacji dmuchaw, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie reaktorów. Znitryfikowane ścieki z komory tlenowej są recyrkulowane do komory anoksycznej - recyrkulacja wewnętrzna. Dodatkowo istnieje możliwość zawrócenia osadu recyrkulacją zewnętrzną z osadników wtórnych na początek reaktorów biologicznych. W celu zwiększenia efektu usuwania fosforu, istnieje możliwość strącania fosforanów związkami żelaza dozowanymi do ścieków odpływających z reaktorów biologicznych. Służą do tego dwie stacje chemikaliów.

 

osadnikiKońcowe oczyszczanie, tj. oddzielenie zawiesin osadu czynnego i klarowanie ścieków prowadzone może być w ośmiu radialnych osadnikach wtórnych, skąd oczyszczone ścieki kierowane są otwartym korytem (na którym zlokalizowany jest układ do automatycznego poboru prób) do odbiornika – rzeki Przemszy.

W trakcie prowadzenia procesów oczyszczania ścieków powstają osady, odpowiednio w osadnikach wstępnych – osad wstępny oraz na osadnikach wtórnych – osad nadmierny.

Osad surowy z osadników wstępnych odprowadzany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych (posiadających hermetyczne przekrycia oraz odciągi odorów do biofiltra), i stąd do pompowni osadów, natomiast wody nadosadowe z procesu zagęszczania odpompowywane są przez pompownię wód nadosadowych do ciągu biologicznego oczyszczalni.

Osad nadmierny może być poddawany procesowi zagęszczania na trzech zagęszczaczach mechanicznych - taśmowych, zlokalizowanych odpowiednio w maszynowni nr 1 i nr 2.

prasy poZagęszczone osady (wstępny i nadmierny) mogą być pompowane do czterech ogrzewanych wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych - WKFz-Io, gdzie podlegają procesowi fermentacji mezofilowej w temperaturze 38-40°C. Z WKFz-Io osady przefermentowane odprowadzane są grawitacyjnie do nieogrzewanych otwartych komór - WKFo-IIo. Z otwartych komór - WKFo-IIo osad podawany jest do stacji odwadniania osadu, w której zabudowano trzy prasy filtracyjno-taśmowe, po odwodnieniu osad dodatkowo jest dosuszany na poletkach osadowych.

  

 

agregatornia po

Biogaz ujmowany na komorach fermentacyjnych WKFz-Io jest odwadniany (poprzez zabudowane na sieci biogazu odwadniacze), podczyszczany w odsiarczalni, magazynowany w zbiorniku biogazu oraz oczyszczany m.in. z siloksanów w filtrach węglowych. Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii cieplnej poprzez spalanie w dwóch kotłach lub do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu - poprzez spalanie w dwóch agregatach kogeneracyjnych. Wytworzone ciepło wykorzystywane jest do podgrzewania osadu w wymiennikach ciepła, służących do utrzymania odpowiedniej temperatury procesu fermentacji w WKFz Io. Urządzenia do ogrzewania i mieszania zawartości WKFz-Io zlokalizowano w dwóch maszynowniach. Ewentualna nadwyżka produkowanego biogazu spalana jest w pochodni biogazu.

Ponadto przy kanale wylotowym ścieków oczyszczonych zabudowana jest pompownia wody technologicznej wykorzystująca ścieki oczyszczone do zasilania urządzeń (prasy filtracyjno-taśmowe, zagęszczacze mechaniczne osadu, płuczka piasku) w wodę technologiczną.

Pompownia ogólnospławna po 1Wszystkie odcieki powstające w trakcie procesów jednostkowych oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów m.in. z procesów zagęszczania mechanicznego osadu oraz odwadniania osadu jak również części pływające z osadników wtórnych i ścieki sanitarne z obiektów oczyszczalni kierowane są do pompowni ogólnospławnej, poprzez którą zawracane są na początek układu technologicznego do piaskowników, lub w przypadku obfitych opadów deszczu przed osadniki wstępne. Dodatkowo w pompowni ogólnospławnej zabudowane są dwie kraty w celu dodatkowego usunięcia zanieczyszczeń: jedna krata hakowo - taśmowo o prześwicie 6 mm oraz druga krata awaryjna o prześwicie 20 mm.

 

dysp

Oczyszczalnia ścieków Radocha II posiada system wizualizacji tzw. SCADA oparty na oprogramowaniu InTouch. Aplikacja wizualizacyjna InTouch została stworzona w celu umożliwienia obsłudze oczyszczalni zdalnego sterowania, przejrzystego monitorowania oraz szybkiego reagowania na ewentualne sytuacje alarmowe oraz stany awaryjne. W skład wizualizacji wchodzą dwa stanowiska operatorskie. Pierwsze, służące tylko do wizualizacji składające się z sześciu wielkoformatowych monitorów oraz drugie „robocze” przeznaczone do bezpośredniego sterowania urządzeniami na obiekcie. System realizuje również efektywną archiwizację danych, raportowanie oraz  sporządzanie graficznych trendów.

 

 

 Efekt pracy oczyszczalni ścieków Radocha II

    

Oczyszczalnia ścieków Radocha II spełnia wymagania otrzymanego pozwolenia wodno-prawnego Decyzja Nr 3260/OS/2017 (OS.WS.7322.91.2017) z dnia 26.09.2017 r.

techn r2