Rozwiązania materiałowe na oczyszczalni ścieków Radocha II - to się sprawdza.

Procesowi oczyszczania ścieków komunalnych, przeróbki osadów oraz produkcji biogazu, towarzyszy zjawisko silnej korozji w stosunku do konstrukcji stalowych urządzeń oraz konstrukcji żelbetowych zbiorników i kanałów technologicznych. Najczęściej do czynienia ze zjawiskiem korozji mamy w obszarach o dużym deficycie tlenu, emisji związków siarki oraz innych substancji o charakterze kwaśnym. Tym samym, już sam system kanalizacji jest narażony na agresywne odziaływanie związków ulatniających się ze ścieków, szczególnie w okresie letnim, gdzie mamy do czynienie z wysokimi temperaturami,  które sprzyjają procesom gnilnym ścieków oraz ich parowaniu, w wyniku czego dochodzi do silnej agresji substancji "żrących" na konstrukcje żelbetowe systemu kanalizacyjnego.

Głównymi związkami działającymi destrukcyjnie na urządzenia, armaturę oraz konstrukcje zbiorników są  m.in.: siarczany, agresywny CO2, chlorki. Dodatkowo destrukcyjnie na beton i stal działa erozja wynikająca z zanieczyszczeń mineralnych (piasek) zawartych w ściekach. Nie obojętny na stan techniczny obiektów żelbetowych jest również wpływ czynników atmosferycznych, szczególnie silnie ujemne temperatury, które przyczyniają się (w wyniku naprężeń) do powstawania  rys, pęknięć oraz odspojeń betonu.  Z odspojeniem otuliny betonowej mamy również do czynienia w wyniku korozji stali zbrojeniowej.


Jak w takim razie można skutecznie przeciwdziałać tym niepożądanym zjawiskom?

Po pierwsze praca u podstaw czyli eliminacja u źródła.

Część substancji agresywnych zawartych w ściekach, dopływających systemem kanalizacji do oczyszczalni jest źródłem działalności zakładów przemysłowych. Z uwagi na duże skupisko zakładów przemysłowych, w zlewni którą obejmuje Oczyszczalnia Ścieków Radocha II w Sosnowcu, nie bez znaczenia jest "troska" tych zakładów o jak najlepszą jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych do systemu kanalizacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakład przemysłowy zobowiązany jest do instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko.  

 

Po drugie, stosowanie najlepszych technologii na oczyszczalniach, celem ochrony obiektów kubaturowych, urządzeń oraz armatury przed destrukcyjnym działaniem szkodliwych substancji zawartych w ściekach.

Od kilku lat na Oczyszczalni Ścieków Radocha II w ramach realizowanych inwestycji, nowo zabudowywane urządzenia oraz armatura wykonane są z materiałów o wysokiej odporności na środowisko agresywne, charakterystyczne dla tego typu obiektów. Dla przykładu są to m.in.

Natomiast w odniesieniu do zniszczonych struktur konstrukcji żelbetowych, stosuje się systemy naprawcze zbrojenia oraz betonów zbiorników żelbetowych.            
Oczywistym jest, że tego typu rozwiązania technologiczne są droższe na etapie wdrożenia od klasycznych rozwiązań, natomiast w perspektywie wieloletniej eksploatacji rozwiązania te charakteryzują się zdecydowanie dłuższą żywotnością, przez co zmniejsza się cykliczność prac naprawczych urządzeń oraz zadań remontowo - konserwacyjnych w zakresie stali oraz żelbetów, w stosunku do  klasycznych rozwiązań, które mają zastosownie w obszarach o niskim stopniu agresywności środowiska.
Dla przykładu poniżej przedstawiono kilka zdjęć, obrazujących różnice pomiędzy trwałością zastosowania materiałów klasycznych, a zastosowaniem materiałów o podwyższonej odporności na agresywne środowisko jakie panuje w oczyszczalniach ścieków.

1 1 1 2
Fot. 1.1. Widok skorodowanego obarierowania, armatury (zastawek) - wykonanie materiałowe klasyczne tj. zwykła stal węglowa. Fot. 1.2. Widok armatury w wykonaniu nierdzewnym oraz hermetycznego przykrycia kanału w wykonaniu z żywic.
   
1 1 1 1
Fot. 2.1. Widok obróbki blacharskiej rurociągu przesyłowego ścieki DN 1 200 w wykonaniu z blachy ze zwykłej stali. Fot. 2.2. Widok obróbki blacharskiej rurociągu przesyłowego ścieki DN 1 200 w wykonaniu z blachy aluminiowej.
   
1 1 1 1
Fot. 3.1. Widok skorodowanych szaf sterowniczych w budynku krat wykonanych ze zwykłej stali węglowej. Fot. 3.2. Widok szaf sterowniczych w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
   
1 1 1 1
Fot. 4.1. Widok zniszczonej konstrukcji żelbetowej jednej z komór zasuw. Fot. 4.2. Widok wyremontowanej konstrukcji żelbetowej jednej z komór zasuw poprzez zastosowanie systemu naprawczego obejmującego naprawę zbrojenia, naprawę betonu, prace iniekcyjne, wykonanie powłok ochronnych i wykończeniowych.
   
1 1 1 1
Fot. 5.1. Widok koryta oraz balustrad osadnika wtórnego w wykonaniu ze zwykłej stali węglowej. Fot. 5.2. Widok koryta oraz balustrad osadnika wtórnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej.