Polecenie zapłaty

Co to jest Polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty jest to bezgotówkowa forma płatności wprowadzona przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. z myślą o wygodzie Odbiorców usług świadczonych przez Spółkę w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków oraz usług pozostałych. Usługa bankowa Polecenie zapłaty to przede wszystkim:

 

BEZPIECZEŃSTWO:

Transakcje dokonywane przy pomocy Polecenia zapłaty są uznawane za wyjątkowo bezpieczne, ponieważ poprawność ich działania gwarantowana jest odpowiednimi regulacjami bankowymi.

Regulując należności poprzez Polecenie zapłaty nie musicie się Państwo obawiać utraty kontroli nad swoimi wydatkami. Jeśli kwota na fakturze budzi Państwa wątpliwości, możecie ją zareklamować w Sosnowieckich Wodociągach S.A. zgodnie z warunkami umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

WYGODA:

Usługa ta pozwala zapomnieć o terminach płatności, formalnościach związanych z opłacaniem rachunków i kolejkach na poczcie lub w banku. Rola Odbiorcy usług ogranicza się do wyrażenia jednorazowej zgody na obciążanie swojego rachunku bankowego.


TERMINOWOŚĆ:

Usługa wyklucza ryzyko naliczania odsetek spowodowanych opóźnieniem płatności z winy Odbiorcy usług, ponieważ obowiązek terminowego regulowania należności spoczywa na Sosnowieckich Wodociągach S.A.Sosnowieckie Wodociągi S.A. jako wystawca faktury inicjuje transakcję w dniu jej płatności.

 

OSZCZĘDNOŚĆ:

W większości przypadków Odbiorca usług nie ponosi opłaty za realizację transakcji w formie Polecenia zapłaty lub jest ona zdecydowanie niższa niż opłata pobierana w przypadku innych form płatności. Dzięki temu jest to korzystna alternatywa w stosunku do opłacania rachunków w sposób tradycyjny.

 

Jak uruchomić Polecenie zapłaty?  

Stronami, w wyniku którego aktywowane jest Polecenie Zapłaty są: 

  • Wierzyciel, czyli Sosnowieckie Wodociągi S.A.;
  • Bank, w którym Wierzyciel posiada rachunek bankowy
  • Dłużnik/Płatnik, czyli Odbiorca usług;
  • Bank, w którym Dłużnik/Płatnik posiada rachunek bankowy.

 

Od czego zacząć?

Aby zlecić dokonywanie płatności z rachunku bankowego należy przesłać do Sosnowieckich Wodociągów S.A. wniosek „Zgoda na obciążanie rachunku”. Zwracamy się z prośbą o podanie w formularzu swoich danych wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności przez Polecenie zapłaty.

 

PAMIĘTAJ!

Podpis na formularzu „Zgoda na obciążanie rachunku” powinien być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Twoim banku, na karcie wzoru podpisu, a jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczątka - w przeciwnym razie, w trosce o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, bank nie zatwierdzi druku „Zgody na obciążanie rachunku".

 

Jak wypełnić formularz?

To proste. Wystarczy pamiętać, że w przypadku aktywacji Polecenia zapłaty w formie papierowej:

 

1.   należy wypełnić formularz, dwa egzemplarze, (zgodnie z poniższym wzorem)

2.   należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w banku Odbiorcy usług,
w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji Polecenia zapłaty;

3.   formularz (dwa egzemplarze) "Zgody na obciążanie rachunku" powinien być dostarczony
w oryginale do:
 

 

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

ul. Ostrogórska 43

41-200 Sosnowiec

 

"Zgoda na obciążanie rachunku"   

WZÓR/POBIERZ

 

Jak jest uruchamiana usługa Polecenia zapłaty?

 

1.   Aktywacją usługi zajmują się pracownicy Sosnowieckich Wodociągów S.A.., którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje do banku Odbiorcy usług;

2.   W przypadku Odbiorców usług, którzy posiadają konto w ING Bank Śląski SA oraz są jednocześnie użytkownikami systemu ING BankOnLine aktywacja usługi Polecenie zgody może nastąpić w formie elektronicznej (e-Zgoda) bez konieczności podpisywania zgody w formie papierowej. Aby aktywować zgodę w ING BankOnLine po zalogowaniu należy wybrać opcję Przelewy, potem  Polecenia zapłaty oraz zakładkę Nowa zgoda. W polu „Identyfikator odbiorcy” należy podać numer NIP Sosnowieckie Wodociągi S.A.(6440011382) oraz „Identyfikator płatności”, którym jest 12 ostatnich cyfr rachunku bankowego Sosnowieckich Wodociągów S.A.(Sprzedawcy) zamieszczonego na fakturze.  

3.   Od momentu aktywacji usługi przez bank płatność za fakturę dokonywana jest automatycznie. Kwota do zapłaty jest pobierana dopiero w dniu płatności faktury, więc pieniądze Odbiorcy usług są na jego koncie tak długo jak to możliwe.

4.   Co ważne Odbiorca usług nadal otrzymuje od Sosnowieckich Wodociągów S.A. faktury, by mógł kontrolować poziom swego zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków, pozostałych usług oraz wydatków;

5.   Usługa będzie działała od momentu otrzymania kolejnej faktury z adnotacją "Sposób płatności: Polecenie zapłaty"

6.   Jeśli na koncie nie ma wystarczającej ilości środków, pobranie należności przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.nie zostanie ponowione. W takim przypadku Odbiorca usług zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić fakturę we własnym zakresie gotówką lub przelewem na konto wskazane na fakturze.

7.   Usługa będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.prawidłowo wypełnionego wniosku złożonego w formie papierowej/elektronicznej.

 

 

Jak odwołać usługę Polecenia zapłaty?

Odbiorca usług w każdej chwili może zrezygnować z Polecenia zapłaty. W tym celu należy:

 

1.    wypełnić formularz, dwa egzemplarze (zgodnie z poniższym wzorem),

2.  należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w banku Odbiorcy usług,
w przeciwnym razie bank Odbiorcy usług może odmówić realizacji „Odwołania zgody na obciążanie rachunku”

3.   formularz (dwa egzemplarze) "Odwołania zgody na obciążanie rachunku” powinien być dostarczony w oryginale na adres: 

 

 Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

 ul. Ostrogórska 43

 41-200 Sosnowiec

"Odwołanie zgody na obciążanie rachunku"   

 

 WZÓR/POBIERZ

 

W przypadku Odbiorców usług, którzy są jednocześnie użytkownikami systemu ING BankOnLine "Odwołanie zgody na obciążanie rachunku” może nastąpić w formie elektronicznej.

 

UWAGA!

Aby skorzystać z Polecenia zapłatynajpierw należy zlikwidować dotychczasowy sposób rozliczeń - zrezygnować ze zlecenia stałego.