Kontrola jakości wody

Na terenie miasta Sosnowiec woda przesyłana w sieci wodociągowej spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (przekierowanie do tekstu rozporządzenia).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem próby wody do analizy na stacjach uzdatniania wody oraz na studniach zakupowych pobiera w cyklu comiesięcznym producent wody, którym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (GPW S.A.) Wyniki tych badań przekazywane są do Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, które umieszczają je na stronie internetowej (przekierowanie do aktualnych badań z studni zakupowych).

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna jako dystrybutor na terenie miasta pobiera wodę do analizy na sieci rozdzielczej, a wyniki badań przekazuje do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sosnowcu, który pełni nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Analizy wody wodociągowej dla Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna wykonywane są przez akredytowane laboratoria Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach oraz JARS Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sosnowcu w przypadku zgłoszeń ze strony mieszkańców miasta wykonuje analizy pobranych próbek we własnych laboratoriach.

Na podstawie pozyskanych informacji zarówno ze strony producenta, jak i dystrybutorów wody, a także z własnego laboratorium Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sosnowcu wydaje coroczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (przekierowanie do oceny za 2021 r.).