Eksploatacja Sieci Wodociągowej

 1. EKSPLOATACJA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
     1.1 MONITORING PRZEPŁYWÓW I CIŚNIEŃ

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna prowadzi działania w kierunku utrzymania wysokiego poziomu jakości i niezawodności usług przez:

 1. optymalizację pracy sieci w zakresie ciśnienia wody dostarczanej do odbiorców na terenie miasta Sosnowca stosując zawory redukcyjne,
 2. zmniejszenie strat wody poprzez:
 • szybką lokalizację wycieków z wykorzystaniem posiadanych specjalistycznych urządzeń,
 • ciągłą i systematyczną zdalną kontrolę oraz analizę przepływów wody w sieci wodociągowej poprzez utworzenie i opomiarowanie:

-      29 głównych stref zasilania, dla których punktem monitorowania są studnie zakupowe wody od dostawcy hurtowego wody,

-      35 podstref wewnątrz głównych stref zasilania, dla których punktem monitorowania są studnie strefowe,

oraz:

-      14 z 23 istniejących stref ciśnieniowych tj. sieci zasilane ze stacji hydroforowych,

-      12 największych odbiorców usług (zakłady przemysłowe, szpitale, baseny, itp.)

-      13 studni reduktorowych

Mapka rozmieszczenia systemu monitoringu przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej eksploatowanej przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

wod schemat1

 Działania te przyczyniły się do obniżenia strat wody.

20210204

    1.2 ZAKRES PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej oraz Dział Inwestycji i Remontów wykonują następujące czynności:

 1. obsługa zgłoszeń przekazywanych przez mieszkańców miasta do Dyspozytora w zakresie odpowiedzialności Spółki,
 2. usuwanie zgłaszanych do Spółki awarii wodociągowych,
 3. usuwanie awarii zlokalizowanych przez Zespół Pogotowia i Pomiarów przy pomocy specjalistycznego sprzętu,
 4. przeglądy zasuw i zaworów redukcyjnych,
 5. przeglądy hydrantów wraz z wykonaniem pomiarów wydajności,
 6. nasłuch sieci,
 7. korelacja sieci,
 8. pobory wody do badań laboratoryjnych,
 9. oznakowanie uzbrojenia sieci w terenie,
 10. czyszczenie sieci metodą hydropneumatyczną,
 11. pomiary geodezyjne sieci przyrządami geodezyjnymi opartymi na systemie GPS na potrzeby własne,
 12. odcięcia i wznowienia dostawy wody,
 13. wymiana odcinków sieci oraz przyłączy w zakresie prowadzonych remontów i inwestycji,
 14. włączenia nowych przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowych,
 15. wymiana wodomierzy głównych u odbiorców oraz strefowych na sieci,
 16. akcyjne dostarczanie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej o pojemności 3m3, dostarczanie wody pitnej za pomocą zbiorników o pojemności 1m3,
 17. akcyjne dodatkowe chlorowanie sieci wodociągowej
 18. montaż kurtyn wodnych na ulicach miasta oraz na miejskich imprezach okolicznościowych,
 19. promowanie Spółki na miejskich imprezach okolicznościowych poprzez wydawanie wody sodowej z saturatora.