Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w Sosnowcu wynosi  465 kilometrów. Nieco ponad 174 km to kanalizacja ogólnospławna czyli pozwalająca na odprowadzenie jednocześnie  ścieków bytowo-gospodarczych oraz opadów atmosferycznych. 226 km to z kolei długość kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to kolejne 65 km.

W roku 2020 Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna wybudowała i przebudowała 2,72 km sieci kanalizacyjnej za sumę 6,65 mln zł. W roku 2021 Spółka nadal będzie modernizowała lub budowała sieci kanalizacyjne na poziomie porównywalnym do minionego roku.

Dzięki inwestycjom Spółka uzyskuje dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska, a tym samym poprawia się jakość wód w sosnowieckich rzekach. Firma stale inwestuje również w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na bieżąco monitorować sieci.