Oczyszczalnia Zagórze - Informacje ogólne

Oczyszczalnia ścieków "Zagórze" zlokalizowana jest w północnej części miasta Sosnowca w dzielnicy Zagórze, w rejonie ulicy Czereśniowej. Oczyszczalnia "Zagórze" jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, projektowane obciążenie oczyszczalni: RLM = 17 000, natomiast projektowa przepustowość hydrauliczna 1 800 m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni Zagórze jest Rów Mortimerowski, który uchodzi do potoku Bobrek w km 8+600, będącego dopływem Przemszy (zlewnia Wisły).

Oczyszczalnia ścieków w Sosnowcu - Zagórzu została wybudowana w latach 1988-1992, dla potrzeb oczyszczania ścieków pochodzących głównie z dzielnicy Zagórze i jest eksploatowana przez Sosnowiecie Wodociągi Spółka Akcyjna.

 

W ramach I ETAP MODERNIZACJI w roku 2003 zrealizowano następujące zadania polegające na przystosowaniu oczyszczalni ścieków Zagórze, do usuwania związków biogennych:

 • zmiana funkcji osadników wstępnych na reaktory denitryfikacji,
 • wymiana systemu powierzchniowego napowietrzania aeratorami na napowietrzanie wgłębne drobnopęcherzykowe realizowane za pomocą dysków membranowych,
 • zabudowa stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem jej w 5 dmuchaw rotacyjnych typu Roots’a,
 • zabudowa stacji chemikaliów w celu symultanicznego strącania fosforu w reaktorach biologicznych,

oraz dodatkowo dla poprawy procesów mechanicznego oczyszczania ścieków i separacji dopływających zanieczyszczeń zabudowano:

 • sito z płuczką do usuwania skratek,
 • separator i płuczkę piasku.

 

W ramach II ETAP MODERNIZACJI w 2012 – 2013 zrealizowano następujące zadania: Zadania wykonane ze środków własnych RPWiK Sosnowiec S.A. w ramach II ETAP MODERNIZACJI na przełomie roku 2012/2013. Inwestycja pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Zagórze wSosnowcu – etap II” realizowana była przez firmę INSTAL Kraków S.A.

Zakres prowadzonych prac obejmował głównie dostosowanie oczyszczalni do zwiększonego ładunku zanieczyszczeń poprzez zmianę aktualnego układu technologicznego poprzez:

 • wydzielenie w kubaturze istniejących komór denitryfikacji dodatkowych komór defosfatacji wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia technologiczne,
 • wydzielenie w kubaturze istniejących komór napowietrzania dodatkowej strefy naprzemiennej wyposażonej w mieszadła średnioobrotowe,
 • zabudowę w reaktorach biologicznych nowego systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz nowych pomp recyrkulacji wraz z systemem rurociągów recyrkulacji wewnętrznej,
 • zabudowę nowej dmuchawy w stacji dmuchaw,
 • zabudowę w osadniku wtórnym nowego zgarniacza osadu wraz z systemem odprowadzania części pływających

 

Jednocześnie w komorach denitryfikacji/defosfatacji, reaktorach biologicznych i osadniku wtórnym, równolegle ze zmianami technologicznymi przeprowadzono szereg robót budowlano – konstrukcyjnych m.in.: odnowiono i zabezpieczono powierzchnie betonowe zbiorników, odnowiono bieżnie, wymieniono skorodowane koryta odpływowe na nowe ze stali nierdzewnej, wymieniono konstrukcję pomostów i obarierowanie. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji powstały nowe obiekty tj.:

 • pompownia części pływających,
 • pompownia wody technologicznej,
 • stacja odwadniania osadu.

 

Oczyszczalnię wyposażono również w nowe układy zasilania (szafy sterownicze), sterowania i automatyki (system sterowania typu SCADA, sprzęt AKPiA – sondy redox i sondę gęstości, automatyczne stacje poboru prób na wlocie i wylocie).

 

III ETAP MODERNIZACJI

W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowa na Przebudowę oczyszczalni ścieków Zagórze – etap III (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę), w oparciu o którą w roku 2017 zaplanowano jej realizację. Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu – etap III” obejmuje zabudowę nowej kraty na korycie dopływowym nr 2 wraz nowym przenośnikiem ślimakowym oraz prasopłuczką skratek. Powyższe pozwoli całkowicie zabezpieczyć oczyszczalnię przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń do ciągu mechanicznego i biologicznego. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku dużych napływów ponieważ obecnie na korycie dopływowym nr 2 zabudowana jest krata ręczna. Planowane w ramach niniejszego zadania zmiany technologiczne w układzie pracy piaskowników mają za zadanie usprawnienie pracy piaskownika oraz węzła separacji piasku (obecnie w system pompowego odprowadzania piasku wyposażone jest tylko koryto nr 1 piaskownika) w okresach kiedy do oczyszczalni dopływają ścieki zawierające duże ilości zawiesin mineralnych (piasku) tj.: w przypadku okresu roztopów, intensywnych opadów deszczu lub okresowego odrywania się frakcji zalegającego piasku w kanalizacji m.in. z uwagi na ogólnospławny charakter systemu kanalizacji, przeważający w zlewni oczyszczalni ścieków Zagórze. W ramach prac modernizacyjnych oprócz zabudowy systemu pompowego, przyjęto również wymianę pozostałych – wyeksploatowanych elementów wyposażenia technologicznego tj.: zastawek w korytach piaskownika wraz z pomostami i barierkami.

Ponadto inwestycja obejmuje również swym zakresem przebudowę komory rozdziału, co ma na celu uzyskanie równego rozdziału ścieków na dwa istniejące ciągi technologiczne A i B, a co za tym idzie równomiernego obciążenia reaktorów biologicznych poprzez zapewnienie możliwość sterowania i kontroli ilości ścieków oraz osadu z recyrkulacji zewnętrznej wprowadzanych do danego ciągu technologicznego.