Regulamin usług

Uchwała Nr 546/XLI/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 841/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec.


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r., Nr 190, poz. 1606, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:§ 1

W uchwale Nr 841/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec, wprowadzić zmianę zapisu § 25, który otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody i odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i odprowadzanych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody lub ilości odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody lub ilości odprowadzanych ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź za cały okres świadczenia usług, jeśli jest on krótszy niż 3 miesiące.

§ 2


Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński
Uchwała nr 841/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r., Nr 190, poz. 1606)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1


Wprowadzić na obszarze miasta Sosnowca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zawarty w Rozdziale II niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ II
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2


Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Sosnowiec, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami),
2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,
3) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,
6) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, oplombowany przez przedsiębiorstwo,
7) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15) ustawy,
8) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.


DZIAŁ II


Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 4

1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją Prezydenta Miasta.

§ 5


1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,
przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,
dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem w posiadanych urządzeniach wodociągowych,
ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z i do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§6

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego, w tym również z instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
2) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
3) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
4) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie mechaniczne i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed zalaniem, zamarznięciem oraz dostępem osób nieuprawnionych,
5) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
6) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
7) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
9) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 7

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia na koszt Odbiorcy.


DZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĽZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI


A. Postanowienia ogólne

§ 8


Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9


1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
4. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.
5. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług budynku wielolokalowego, w terminie określonym w umowie.

§ 10


1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 11


1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.


§ 12


W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§ 13


1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która została przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 14


1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdującymi się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 15


1. Umowa może być zawarta z właścicielami domów jednorodzinnych w osiedlach, dla których określone są warunki techniczne na dostawę wody do wodomierza głównego opomiarowującego łącznie zużycie wody dla kompleksu mieszkaniowego, na pisemny wniosek właściciela wodociągu i kanalizacji wewnątrzosiedlowej lub zarządcy osiedla.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególności:
1). Określenie właścicieli poszczególnych domów jednorodzinnych wraz z ich zgodą na zawarcie umowy potwierdzoną własnoręcznym podpisem
2). Oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z domu jednorodzinnego o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem wodociągu i kanalizacji wewnątrzosiedlowej lub zarządcą osiedla i właścicielami domów jednorodzinnych w takich osiedlach, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki analogicznie do wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy.
4. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi wodociągu i kanalizacji wewnątrzosiedlowej lub zarządcy osiedla, a także właścicielom domów jednorodzinnych w takich osiedlach, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w osiedlu domów jednorodzinnych, w terminie określonym w umowie.

§ 16


Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 17


1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.
3. Rozwiązanie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą na wodomierz główny następuje równocześnie z rozwiązaniem umów, zawartych z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych
4. Rozwiązanie umowy zawartej z właścicielem wodociągu i kanalizacji wewnątrzosiedlowej lub zarządcą osiedla na wodomierz główny następuje równocześnie z rozwiązaniem umów z właścicielami domów jednorodzinnych w takich osiedlach.

§ 18


1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 19


Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,
5) Odbiorców wymienionych w § 14 ust. 1 z chwilą wygaśnięcia umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego,
6) Odbiorców wymienionych w § 15 ust. 1 z chwilą wygaśnięcia umowy zawartej z właścicielem wodociągu i kanalizacji wewnątrzosiedlowej lub zarządcą osiedla na wodomierz główny.

§ 20


Rozwiązanie umowy może skutkować zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

DZIAŁ IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone
w taryfach

§ 21


Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 22


Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 23


1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 24


1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę na zarządcę lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
3. W przypadku osiedla jak w §15 regulaminu, w którym Odbiorcami są również właściciele poszczególnych domów jednorodzinnych, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę na właściciela wodociągu i kanalizacji wewnątrzosiedlowej lub zarządcę osiedla oraz odrębne faktury właścicielom w/w domów jednorodzinnych.
4. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury.
5. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 21 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.
6. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 25


W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody i odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i odprowadzanych ścieków w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody lub ilości odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody lub ilości odprowadzanych ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź za cały okres świadczenia usług, jeśli jest on krótszy niż 6 miesięcy.

§ 26


1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych (zgodnie z posiadanymi zezwoleniami) i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego oplombowanego przez Przedsiębiorstwo.
2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

DZIAŁ V
Warunki przyłączania do sieci

§ 27


Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia.
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.

§ 28


1. Do wniosku, o którym mowa w § 27, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) aktualną mapę geodezyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 29


1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 27 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".
W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 27 regulaminu, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,
5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać parametry techniczne przyłącza.
4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", winno odpowiadać poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 30


1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku określonym w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie przed wydaniem "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" jest zobowiązana do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady przejęcia przez Gminę lub Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegająca się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Gminą lub Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady przejęcia przez Gminę lub Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
4. Przejęcie polegać może na przeniesieniu na Gminę lub Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności o ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Gminie lub Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
5. Wybór konkretnej formy przejęcia wymaga akceptacji Gminy lub Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Gminę lub Przedsiębiorstwo,
4) formę prawną przejęcia urządzenia przez Gminę lub Przedsiębiorstwo,
5) termin przejęcia urządzenia.

§ 31


1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów.
3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje, których wykaz Przedsiębiorstwo przekazuje nieodpłatnie wraz z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".
4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

§ 32


Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych, potwierdzonego dokumentem jakim jest protokół odbioru.

DZIAŁ VI
Techniczne warunki określające możliwośCI dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 33


1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

DZAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĽGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĽCZA

§ 34


1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz z uzgodnionym projektem przyłącza.
2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 35


1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 34 pkt. 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 36


1. Wzory zgłoszenia odbioru przyłącza oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 37


1. Zgłoszenie odbioru przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1). dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
2). termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
3). inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
2. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1). dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,( średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)
2). rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego
3). skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, datę
4). uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

DZIAŁ VIII
Standardy obsługi odbiorców usług
oraz SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĽGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 38


1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 30 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga szczególnych ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia prośby.

§ 39


1 Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
1. O wystąpieniu zdarzenia lub awarii dotyczących poziomu świadczonych usług (reklamacji) Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub osobiście do Dyspozytora Przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia ich zasadności przez służby techniczne Przedsiębiorstwa. Następnie reklamację należy złożyć w formie pisemnej.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 40


1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione do wglądu wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.

§ 41


1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 42


1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne zgodnie z art. 8 ustawy określonej w § 3 pkt.1 Regulaminu.
3. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi za nie winy.
4. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

DZIAŁ IX
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 43


Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo o ile nie powstanie stałe zagrożenie obniżenia minimalnego poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, określonego w § 4 pkt. 1

§ 44


Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 45


W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

§ 46


Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 47


W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 48


Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami).

§ 50


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała nr 891/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 sierpnia 2002 roku.

§ 51


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 52


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabała